Sustainable Production

Nutrition sensitive agriculture in Lao PDR and Vietnam

ການປັບປຸງອາຫານຜ່ານການກະສິກຳທີ່ໃຫ້ຄຸນຄ່າໂພຊະນາການສູງ

ຄວາມເປັນມາ

ເຖິງແມ່ນວ່າ ການພັດທະນາໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ໄພອຶດຫີວຍັງເປັນບັນຫາໃຫຍ່ອັນໜຶ່ງ ໃນ ສປປ ລາວ,  ສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກນ້ອຍໃນເກນອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ ປີ ຍັງຂາດສານອາຫານ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ມັນເປັນຜົນຮ້າຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເຂົາເຈົ້າໃນໄລຍະຍາວ.

Read more

Climate Change Adaptation for the Poor Coastal Community in Ben Tre

Background

Serious drought in Ben Tre 2016

The serious drought and salinity in Ben Tre other Mekong river delta provinces of Vietnam in the beginning of 2016 was declared as a natural disaster by the government. The shortage of fresh water for human consumption and agricultural production is especially affecting poor people living near the coastal areas.

 

A family lacks fresh water

A family lacks fresh water

 

Global Climate change is increasingly making direct impacts on the living situation of huge numbers of people in developing countries whose livelihoods depend strongly on natural conditions. People who earn their living from agriculture, fisheries and aquaculture are the most vulnerable. Natural events such as typhoons, floods, droughts and saline intrusion are happening more often and more intensely in recent years, eroding people’s assets and investments and pushing many back into poverty. The salinity in the main rivers (4‰ isohaline) had intruded about 45-65km from river mounths and the whole of Ben Tre province was covered by water with a salinity of 1‰. More than 20,000ha of rice in Spring-Summer crop had been lost. About 8,500 ha of fruit trees were partly damaged by the drought and salinity. More than 98,000 households (about 400,000 people) lack fresh water because they do not have enough containers to store rain water.

MCNV’s responses

MCNV quickly responded to the climate change issues in Ben Tre for the poorest people who are suffering most from the drought and salinity. The aim of MCNV is to create a sustainable mechanism which could help the poor maintain and step by step adapt their livelihoods to the more difficult natural conditions.

From May 2016, MCNV provided loans to help families to build big water containers to retain more rain water for human consumption during dry season. Loans from MCNV microfinance project in Binh Dai district allow poor family to build high capacity water container of about 3m3 each. Loans should be paid back monthly over 12 to 24 months so that it is convenient also for the poor. Up to August 2016, 150 households have borrowed from the MCNV project to build 286 big water containers with total capacity of 858m3. The loans for water containers will be available throughout this year and in coming years to create access for the poor to store more fresh water. Many more people can be supported by loans than with one time grant support.

A mushroom production workshop

A mushroom production workshop

With financial support from Jumpstart Foundation, MCNV collaborates with the Ben Tre provincial Women’s Union to establish women cooperatives, which provide stable jobs and income for poor women. These jobs help poor families to adapt to climate change by reducing their dependency on farming. Five women cooperatives will be established in Binh Dai and Ba Tri district for the production of mushrooms and dried fish, that will create jobs for at least 100 poor women. These cooperations will be the first test for more productive models for poor women in the future.

Future plan

MCNV would like to establish a livelihood adaptation knowledge website to share our field experience to help poor communities to improve their livelihoods by adapting to climate change. We believe this could be very helpful for other places and people who are facing the same problems.

At the same time, MCNV also looks for Corporate Social Responsibility programs to supply water containers to kindergartens, commune health centers and friendship houses for extreme poor people in Ben Tre. Creative trainings on adapted livelihoods should be provided widely to raise awareness for everyone to better prepare them for unavoidable climate change.

First members of dried fish women cooperative

First members of dried fish women cooperative

Climate change impacts on livelihoods are very complex and many more poor communities will need comprehensive support to adapt to new situations. MCNV expects to find additional development partners to do practical field research and bring innovative methods that could help poor communities to stablise their lives and overcome the additional challenges from climate change.

This intervention records the first foot print of MCNV into the Climate Change sector. MCNV commits to support poor communities to adapt their livelihoods with best effective and innovative approaches to make this effort sustainable and helpful to poor people.

Read more

Climate change adaptive agriculture & livelihoods

Background

Southeast Asia is one of the regions that will soon be severely affected by climate change. All throughout the region farmers are complaining that the rainy seasons have become more unpredictable and often bring too little rain too late, leading to misharvests.

The combined effect of less freshwater runoff from the Mekong river, due to upstream dams, and rising sea water levels is already leading to increased salinization. In Ben Tre province where MCNV has been working for many years this has become an acute problem for many as the famous Pomelo trees have started to wither away.

MCNV’s responses

Climate change will eventually affect all, but the poor and marginalized are hit hardest and soonest. Therefore MCNV pays special attention to help pilot and promote more climate change resilient forms of agriculture in the areas where we work. Sustainable approaches that stop and revert the deterioration of soil fertility and conserve the use of fresh water are among the most important directions. As long as these methods do not require heavy investments which would per definition ‘exclude’ the poor people to benefit from. At the same time, to stabilise the lives of the poor who are seriously affected by drought and salinity, MCNV offers technical trainings and credit for poor women to start up on alternative income generation activities such as on husbandry and handy craft work. Establishment of new cooperative models for poor women based on their traditional professional strengths and market experience is a new approach that MCNV pilots in Ben Tre province. The cooperatives promises to create more opportunities for the poor because it reduce production cost and more effective in labour utilisation.

MCNV has responded quickly and effectively with an initiative to support the poor women to build big water container to retain rain water for their cooking needs in dry season right after the drought and salinity happened in early 2016. Up to September 2016, the revolving loans for water container building has been helping 160 household to build 296 containers which could retain total of 829m3 rain water for live needs in drought seasons. The number of poor households which could build containers will increase in coming year as the loans revolves.

The theme of sustainable agriculture is deeply intertwined with the increasing need of producing safe and nutritious food for growing populations. The massively increasing concern about food safety among the more affluent people in urban areas in Vietnam in fact offers new livelihood chances for poor ethnic minority farmers in organic farming. Their land and soils, if kept healthy and unpolluted, may in future become one of their most valuable assets. Luckily there are signs that the agriculture policy makers might turn away from the customary equation of high technology and large scale solutions with ‘development’, where these are still strongly promoted by global agribusiness and agro-chemical corporations.

MCNV is most strongly developing the theme of ‘Nutrition-Sensitive Agriculture’ among some of the most remote and poor ethnic minority farmers in Laos. These areas are too far from urbanized areas and markets and the emphasis must be on sustainable self-subsistence and improving/ restoring the access to nutritious foods, especially for infants and pregnant women, in a context of deteriorating natural resources /forests.

Read more