news

ໂຄງການ ຮສພພ ຫຼື ແຄນທີນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປະຈໍາປີ ທີ່ເມືອງນອງ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 25 ທັນວາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ, ໂຄງການຮ່ວມມື ແລະ ສ້າງເຄືອຂ່າຍປະສານງານເພື່ອປັບປຸງການສຶກສາ ແລະ ໂພຊະນາການ – ຮສພພ (CANTEEN) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປະຈໍາປີຂື້ນ ເພື່ອລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການແຄນທີນໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ ແລະ ສະເໜີແຜນງານຂອງໂຄງການ ປີ 2019, ທີ່ ສະໂມສອນເມືອງນອງ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ບຸນຍົມ ນວນລາສີ ກໍາມະການພັກເມືອງ ຮອງເຈົ້າເມືອງໆນອງ, ຊື່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມາຈາກຫລາຍພາກສ່ວນເຊັ່ນ: ຕາງໜ້າຈາກພະແນກຄູ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ພະແນກພົວພັນຕ່າງປະເທດ ກະຊວາງສາທາລະນະສຸກ, ສູນໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ຕ່າງໜ້າກອງເລຂາດ້ານໂພຊະນາການຈາກ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້, ຕາງໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ຕາງໜ້າຈາກພະແນກສືກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຫ້ອງການປະສານງານຂັ້ນເມືອງນອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ: ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ, ຫ້ອງການກະສິກຳເມືອງ, ຫ້ອງການສະຫະພັນແມ່ຍິງ, 8 ສຸກສາສຸກສາລາ ແລະ ຕາງຈາກ 20 ບ້ານ ແລະ 5 ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ, ໃນນັ້ນມີຄະນະກຳມະການດ້ານໂພຊະນາການຂັ້ນເມືອງຈຳນວນ 36 ທ່ານໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ.

ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະທານ ກໍ່ໄດ້ມີການປະກອບຄໍາເຫັນຕ່າງໆ ເຊິ່ງຈະໄດ້ນຳເອົາໄປປັບປຸງແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ກຳນົດທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານປະສົບຜົນສໍາເລັດ.

ໂຄງການແຄນທີນ (CANTEEN) ແມ່ນໄດ້ທຶນມາຈາກອົງການເອັມຊີເອັນວີ, ສະຫະພາບເອີຣົບ, ອົງການເນທີແລນ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ມູນນິທິໃນປະເທດເນເທີແລນ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ຫຼື ມີຄວາມສ່ຽງ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີຢູ່ໃນເຂດ 20 ບ້ານເປົ້າໝາຍ.