“ມັນເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າຍິນດີ ທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກກັບພະນັກງານ ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ເປັນມືອາຊີບ ຂອງອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານຄືດັ່ງອົງການ MCNV ນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮູ້ຈັກກັບອົງການ MCNV ໃນນາມທີ່ເປັນອົງການໜຶ່ງທີ່ມີຄຸນຄ່າອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ມູ່ງໝັ້ນຕອບສະໜອງຄວາມຈຳເປັນຂອງປະຊາຊົນໃນ ສສ ວຽດນາມ.” ກ່າວໂດຍທ່ານ ເຮັງ ຟານ ເດີ ຣູດ (Henk van de Ruit), ຜູ້ຈັດການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການເງິນ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກນິກເດັວທ໌ (Technical University of Delft), ປະທານຄະນະກຳມະການກວດສອບຂອງອົງການ MCNV.