“ເລີ່ມແຕ່ຕອນເປັນນັກສຶກສາໃນປີ 1968 ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ນຊົມວຽກງານຂອງອົງການ MCNV. ຫຼັກຈາກການເຮັດວຽກໃນປະເທດເຄນຢາ ແລະ ຕໍ່ມາເປັນທ່ານໝໍຄອບຄົວ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສຸມໃສ່ດ້ານການຢາທົ່ວໄປ ສຳລັບ ການຮັກສາສຸຂະພາບໃນອາຟຼິກາ. ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປປະເທດວຽດນາມ, ຈີນ ແລະ ພະມ້າ ຫຼາຍຄັ້ງ ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງວ່າ ອົງການ MCNVກຳລັງມີການພັດທະນາທີ່ໜ້າສົນໃຈ. ຫຼັກການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຄວາມສະເໝີພາບກັນ, ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ການໃຫ້ເຂົ້າມີສ່ວນຮ່ວມ ເປັນສິ່ງທີ່ດຶງດູດນັກສົ່ງເສີມໂດຍທົ່ວໄປ. ສຳລັບ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານເຊັ່ນນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະລົງມືເຮັດ.” ກ່າວໂດຍທ່ານ ພີເທີ ຟານ ເດນ ໂຮມເບີກ (Pieter van den Hombergh), ທີ່ປຶກສາການຢາທົ່ວໄປ, ອະດີດນັກສົ່ງເສີມທົ່ວໄປ ແລະ ທ່ານໝໍພະຍາດເຂດຮ້ອນ.