Uncategorized @lo

Nghiên cứu về sức khoẻ – Học hỏi từ các nghiên cứu

Bối cảnh

Nghiên cứu rất quan trọng trong việc thông tin và củng cố những can thiệp của MCNV và đảm bảo rằng chúng tôi hiểu được những tác động của các can thiệp. Nghiên cứu đồng thời cũng giúp đảm bảo rằng kiến thức chính là khởi nguồn cho những ý tưởng mới, là xúc tác cho những sáng kiến và là bằng chứng để cho những nhà hoạch định chính sách xem xét về những quyết sách của họ và giúp đảm bảo rằng các chính sách được triển khai một cách hiệu quả. Việc xuất bản các nghiên cứu cũng giúp thông tin cho mọi người về các tiến trình, phương pháp, kỹ thuật và cách thức tư duy nhằm góp phần cải thiện cách làm việc để giảm thiểu nghèo đói và nâng cao sức khoẻ.

Can thiệp của MCNV

Tại Lào, MCNV đang triển khai chương trình LEARN (Lao Equity through policy Analysis and Research Networks) (tạm dịch là Sự bình đẳng thông qua phân tích chính sách và các mạng lưới nghiên cứu) – một dự án kéo dài 5 năm do Uỷ ban Châu Âu tài trợ nhằm nâng cao năng lực của các cơ sở y tế công cộng ở Lào. Bằng việc hợp tác với nhiều đối tác, chương trình hướng đến đảm bảo rằng Viện y tế công cộng quốc gia Lào sẽ trở thành trung tâm cung cấp các tư vấn chính sách dựa vào bằng chứng và có tính thích ứng với hoàn cảnh. Bằng chứng này được sử dụng để cải thiện khả năng hoạch định chính sách và việc triển khai những chính sách y tế ở Lào nói riêng và ở các nước Tiểu vùng sông Mekong nói chung.

Để đạt được mục tiêu này, chương trình LEARN đã tập hợp một nhóm đối tác làm việc cùng nhau gồm: Viện y tế công cộng quốc gia Lào, Đại học Khoa học sức khoẻ Lào, Đại học mở Hà Lan, Đại học Y tế công cộng ở Việt Nam và MCNV, một tổ chức Phi chính phủ đã làm việc về lĩnh vực sức khoẻ ở các nước Tiểu vùng sông Mekong trong nhiều thập kỷ qua.

Các đối tác cùng làm việc với nhau để đảm bảo rằng:

  • Các bằng chứng đưa ra hiệu quả và thuyết phục để các nhà hoạch định chính sách có thể sử dụng tốt hơn cho việc lập chương trình và hoạch định chính sách.
  • Viện y tế công cộng quốc gia Lào và các đối tác có tiếp cận tốt hơn đối với các nguồn tài chính, nhân lực có kỹ năng và thông tin.
  • Các nhà nghiên cứu có thể thực hiện các nghiên cứu có chất lượng và có thể trình bày các kết quả, kiến nghị một cách thuyết phục cho nhiều bên liên quan.

Các kết quả mong đợi

Trong vòng 5 năm, chương trình sẽ hỗ trợ một loạt các hoạt động bao gồm:

  • Cấp học bổng quốc tế cho các nhà nghiên cứu Lào theo học tiến sỹ
  • Xây dựng một chương trình đào tạo thạc sỹ Y tế Công cộng, hợp tác giữa Đại học Khoa học sức khoẻ và Đại học Y tế Công cộng Hà Nội.
  • Nâng cấp trang thiết bị công nghệ thông tin và quảng bá Trung tâm dữ liệu học tập điện tử về y tế công cộng
  • Một kế hoạch ngân sách nghiên cứu được dành riêng để hỗ trợ việc xuất bản những nghiên cứu có chất lượng cao tại Lào
  • Phát triển kế hoạch chiến lược dài hạn cho Viện y tế công cộng quốc gia Lào
  • Tổ chức nhiều hội thảo và khoá tập huấn về các lĩnh vực đạo đức, thực hành nghiên cứu xuyên ngành và xuất bản các bản tóm tắt chính sách

Ngoài dự án chính này, MCNV cũng triển khai nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực, bao gồm tác động của những can thiệp liên quan đến mảng nông nghiệp đối với dinh dưỡng và làm cách nào để nhân rộng mô hình điểm, tính hiệu quả của các nhóm tự lực trong việc nâng quyền cho người sống chung với HIV và đánh giá những rào cản đối với việc triển khai chính sách trên những lĩnh vực rộng ví dụ như việc cung cấp các dịch vụ sức khoẻ tâm thần và khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em. Các nghiên cứu thường được kết hợp triển khai với các trường đại học Hà Lan như đại học Mở. Nghiên cứu thường được dựa trên hoạt động và được thiết kế để đảm bảo rằng tất cả mọi người đều được lien quan trong quá trình. Đối với những vấn đề phức tạp như là tình trạng suy dinh dưỡng, nhiều bên liên quan đã được tham gia nghiên cứ và cách tiếp cận xuyên ngành đã được sử dụng.

Những nghiên cứu mà MCNV thực hiện đã giúp chúng tôi hiểu rõ hơn thế giới xung quanh và đảm bảo rằng chúng tôi có thể hỗ trợ mọi người trong tiến trình phát triển và góp phần làm cho thế giới tốt đẹp hơn.