Sustainable Production

Nutrition sensitive agriculture in Lao PDR and Vietnam

ການປັບປຸງອາຫານຜ່ານການກະສິກຳທີ່ໃຫ້ຄຸນຄ່າໂພຊະນາການສູງ

ຄວາມເປັນມາ

ເຖິງແມ່ນວ່າ ການພັດທະນາໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ໄພອຶດຫີວຍັງເປັນບັນຫາໃຫຍ່ອັນໜຶ່ງ ໃນ ສປປ ລາວ,  ສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກນ້ອຍໃນເກນອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ ປີ ຍັງຂາດສານອາຫານ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ມັນເປັນຜົນຮ້າຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເຂົາເຈົ້າໃນໄລຍະຍາວ. ບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນມີຄວາມຮ້າຍແຮງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຢູ່ເມືອງນອງ ເຊິ່ງເປັນເຂດໜຶ່ງທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ມີປະຊາຊົນປະສົບກັບການຂາດແຄນອາຫານຫຼາຍເດືອນ ໃນແຕ່ລະປີ. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ ອົງການ MCNV ນຳໃຊ້ຮູບແບບການກະສິກຳ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ທີ່ໃຫ້ຜົນທາງດ້ານໂພຊະນາການສູງ ພາຍໃນບ້ານຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ ໃນເມືອງດັ່ງກ່າວ.

ການຕອບສະໜອງຂອງອົງການ MCNV

ວິທີການນີ້ ມີຈຸດປະສົງເພີ່ມຜົນໄດ້ຮັບສູງສຸດ ຈາກການປະກອບສ່ວນ ດ້ານວຽກງານກະສິກຳ ຕໍ່ກັບການໂພຊະນາການ ແລະ ຮັບຮູ້ເຖິງຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍດ້ານ ຈາກການມີອາຫານໂພຊະນາການ ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ, ຄວາມສຳຄັນຂອງຫານຕໍ່ດ້ານສັງຄົມ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານກະສິກຳ ທີ່ຄ້ຳຊູຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໃນເຂດຊົນນະບົດ. ແທນທີ່ຈະສຸມໃສ່ສະເພາະການຜະລິດຜະລິດຕະພັນພືດເພື່ອສົ່ງຂາຍໃນທ້ອງຕະຫຼາດ ຊາວບ້ານນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂອງຕົນປູກເຄື່ອງບໍລິໂພກຫຼາຍຊະນິດ ເຊິ່ງລວມມີ ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ຜັກ, ລ້ຽງສັດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ປາ. ໃນເມືອງນອງ, ອົງການ MCNV ໄດ້ສົ່ງເສີມວິທີການດັ່ງກ່າວນີ້ໂດຍໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການເຮັດໜອງລ້ຽງປາ, ສະໜອງແນວພັນ ແລະ ເຄື່ອງມື ສຳລັບ ການເຮັດສວນຄົວ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສັດຕະວະແພດບ້ານ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ສັດລ້ຽງມີສຸຂະພາບທີ່ດີ. ນອກນັ້ນ, ວິທີການສົ່ງເສີມວຽກງານກະສິກຳ ຂອງອົງການ MCNV ຍັງສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານໂພຊະນາການ ເພື່ອໃຫ້ມີການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆຂອງຄົວເຮືອນ ເຂົ້າໃນການປັບປຸງໂພຊະນາການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ. ຕົວຢ່າງ: ວິທີການດັ່ງກ່າວໄດ້ເບິ່ງການແບ່ງແຮງງານ ລະຫວ່າງ ຊາຍ ແລະ ຍິງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແມ່ມີເວລາພຽງພໍໃຫ້ນົມແກ່ລູກນ້ອຍ. ປະການສຸດທ້າຍ, ອົງການ MCNV ໄດ້ນຳໃຊ້ວິທີການທີ່ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບວຽກງານໂພຊະນາການ ໂດຍການເຊື່ອມໂຍງການກະສິກຳ ເຂົ້າກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ແກ້ໄຂສາເຫດອື່ນໆ ຂອງການຂາດສານອາຫານ ເຊັ່ນ: ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການປົກປ້ອງທາງດ້ານສັງຄົມ.

ຜົນໄດ້ຮັບ

ຜ່ານການຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ນັບແຕ່ຂັ້ນຄະນະກຳມະການພັດທະນາບ້ານ ຈົນຮອດກະຊວງກະສິກຳ, ອົງການ MCNV ໄດ້ປັບປຸງການຜະລິດກະສິກຳ ໄປພ້ອມກັບການຮັກສາດິນ, ທີ່ດິນ ແລະ ນ້ຳ ທີ່ຊາວບ້ານອາໄສ ແຕ່ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນໄດ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອຶດຫິວ ແລະ ການຂາດສານອາຫານ ປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງເດັກນ້ອຍ ທີໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດໃນໄລຍະຍາວ.

ແຜນໃນອະນາຄົດ

ໃນຊຸມປີຂ້າງໜ້າ, ອົງການ MCNV ຈະເຮັດວຽກກັບ ເວທີຄວາມຮູ້ດ້ານອາຫານ ແລະ ທຸລະກິດ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ VU ໃນປະເທດເນເທີແລນ ເພື່ອເຮັດການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຂອງການກະສິກຳທີ່ໃຫ້ຄຸນຄ່າທາງດ້ານໂພຊະນາການສູງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມັນສາມາດຂະຫຍາຍອອກໃນວົງກ້ວາງ ເພື່ອວ່າປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍກ່ວາເກົ່າ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກວິທີການດັ່ງກ່າວນີ້.

Scaling-up nutrition-sensitive agricultural initiatives in Vietnam and Lao PDR