ການເຜີຍແຜ່

ໄລຍະເວລາຫຼາຍກວ່າ 45 ປີ ນັບແຕ່ການສ້າງຕັ້ງ ອົງການ MCNV, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການບໍລິຈາກ ຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນທີ່ມີນໍ້າໃຈ ໃນປະເທດເນເທີແລນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຂອງພວກເຮົາ ຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ປັດຈຸບັນ ອົງການ MCNV ຍັງມີຜູ້ໃຫ້ທຶນປະມານ 5500 ພາກສ່ວນ, ແຕ່ເຄືອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ທຶນໄດ້ຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງຕາມການເວລາ ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຂົາອາຍຸແກ່ຂຶ້ນ ແລະ ເສຍຊີວິດໄປ. ວິທີການແກ້ໄຂອັນໜຶ່ງ ເພື່ອທົດແທນຈໍານວນຜູ້ໃຫ້ທຶນທີ່ເສຍໄປ ແມ່ນການລະດົມທຶນຈາກສະຖາບັນຕ່າງໆ. ນັບແຕ່ປີ 2010 ເປັນຕົ້ນມາ ພວກເຮົາໄດ້ລິເລີ່ມກິດຈະກໍາ ເພື່ອຂໍການບໍລິຈາກ ຈາກບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດຫວຽດນາມ ຜ່ານການລະດົມທຶນ ໃນບັນດາແຂວງທີ່ອົງການ MCNV ມີແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ.

Support the people in Quang Tri

Six years ago, we managed to get a generous subsidy which enabled us to fund additional programs and staff. But last year the subsidy period ended and we did not yet succeed in finding new sources. We decided to keep the current projects in the coming months for people with mental illness, for teenage girls and for food safety, but after that we cannot keep the programs and the field office running without additional support.
.. Read More ..

Support the worker bees of Vietnam

All over Vietnam women are working hard, in the rice-fields, in small shops and restaurants, but also sweeping streets in Hanoi and Ho Chi Minh City in the dead of night. These women work as busy bees, but what if something goes wrong?
.. Read More ..

Support the worker bees of Vietnam

All over Vietnam women are working hard, in the rice-fields, in small shops and restaurants, but also sweeping streets in Hanoi and Ho Chi Minh City in the dead of night. These women work as busy bees, but what if something goes wrong?
.. Read More ..

Occupational therapy for disabled people

Autumn Campaign: MCNV magazine 2016-03 In the autumn of 2016 we asked for your contribution to start up a professional training program for occupational therapists in Vietnam.
.. Read More ..

Sexual and reproductive health and rights-education in Huong Hoa

Summer campaign In the border region of Huong Hoa, there are 1900 teenagers with too little knowledge of sexual matters. Their parents also want to gain knowledge and self-confidence so that they are able to discuss delicate subjects.
.. Read More ..

Vocational training for children with disabilities

The campaign’s purpose is to raise funds to help 125 children with disabilities at the Support Centre for Inclusive Education have better conditions for social inclusion.
.. Read More ..

Football Fusion – Summer Camp

2013 – “Football Fusion – Summer Camp” Fundraising campaign to support children with disabilities in Daklak province
.. Read More ..

Support children affected by HIV

2012 Fundraising event in Hanoi with Sunflower Network to support children affected by HIV MCNV provided technical and financial assistance to the Sunflower Network, representing groups of women living with HIV,
.. Read More ..

Combat malnutrition in Phu Yen

2012 – “Fostering young sprouts” Fundraising campaign to combat malnutrition in Phu Yen province MCNV collaborated with the Provincial Health Service and the Reproductive Health Centre of Phu Yen Province to raise funds to help Dong Xuan district fight against malnutrition among children under 5 years old.
.. Read More ..

School for Children with Disabilities

2011 – “Warm nest” Fundraising campaign to support the School for Children with Disabilities in Quang Tri province This campaign linked to a gala dinner event aimed to mobilise funds to enable the School for Children with Disabilities (CWD) in Quang Tri to improve the living and study conditions for the 110 students at their boarding school.
.. Read More ..

Peace House shelter for women

2010 – Afternoon Tea to support the Peace House shelter for women suffering from domestic violence On Sunday December 5th, 2010, MCNV supported the Center for Women and Development (CWD) (Women’s Union) and the Hanoi Businesswomen’s Association to plan and implement an afternoon tea meeting,
.. Read More ..

People with a mental illness in Quang Tri

Spring Campaign:  MCNV magazine 2016-01 In the beginning of 2016, MCNV called attention to support people with a mental illness, like Ken, a young boy who lived in a wooden cage for many years, his schizophrenia seemingly untreatable.
.. Read More ..

People with a mental illness in Quang Tri

Spring Campaign:  MCNV magazine 2016-01 In the beginning of 2016, MCNV called attention to support people with a mental illness, like Ken, a young boy who lived in a wooden cage for many years, his schizophrenia seemingly untreatable.
.. Read More ..

Orphans in Ha Long

Christmas campaign MCNV magazine 2015-04 The December 2015 Campaign was devoted to grandparents in Ha Long taking care of their grandchildren, the parents having died of hiv/aids.
.. Read More ..

Weeskinderen in Ha Long

najaarsactie MCNV magazine 2015-04 De december actie van het MCNV vraagt aandacht voor de Sunflowergroep van grootouders in Ha long die de zorg dragen voor de kleinkinderen, omdat de ouders overleden zijn aan de gevolgen van hiv/aids.
.. Read More ..