• Miel Josemans

  “ໃນປີ 2005 ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເປັນສະມາຊິກຄະນະກຳມະການ ຂອງອົງການ MCNV ລົງເລິກສະເພາະວຽກງານຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ໃນປີ 2012 ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຄະນະອຳນວຍການ. ນອກນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເປັນປະທານ ແຜນງານການປ່ຽນແປງໃນພັນທະມິດຕາເວັນອອກ (Transition in the East Alliance (TEA)) ໂດຍການເປັນຕົວແທນຂອງອົງການ MCNV.” ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ມີແອນ ໂຢສມັ່ນ (Miel Josemans), ປະທານບໍລິຫານຝ່າຍຄົ້ນຄ້ວາ ຢູ່ສູນສະໜອງເລືອດ ຊັນຄິນ (Sanquin Blood Supply).

 • Henk van de Ruit

  “ມັນເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າຍິນດີ ທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກກັບພະນັກງານ ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ເປັນມືອາຊີບ ຂອງອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານຄືດັ່ງອົງການ MCNV ນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮູ້ຈັກກັບອົງການ MCNV ໃນນາມທີ່ເປັນອົງການໜຶ່ງທີ່ມີຄຸນຄ່າອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ມູ່ງໝັ້ນຕອບສະໜອງຄວາມຈຳເປັນຂອງປະຊາຊົນໃນ ສສ ວຽດນາມ.” ກ່າວໂດຍທ່ານ ເຮັງ ຟານ ເດີ ຣູດ (Henk van de Ruit), ຜູ້ຈັດການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການເງິນ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກນິກເດັວທ໌ (Technical University of Delft), ປະທານຄະນະກຳມະການກວດສອບຂອງອົງການ MCNV.

 • Luu Ngoc Hoat

  “ໃນວຽກຂອງຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແພດສາດ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮ່ວມມືກັບອົງການ MCNV ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນບັນດາໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ. ການຮ່ວມມືທີ່ລາບລື້ນ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໄດ້ເປັນພື້ນຖານ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຕັດສິນໃຈ ເຂົ້າມາເປັນໜຶ່ງໃນມະສາຊິກຄະນະອຳນວຍການຂອງອົງການ MCNV.” ກ່າວໂດຍທ່ານ ລູ ງັອກ ຫວດ (Luu Ngoc Hoat), ຫົວໜ້າພະແນກ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແພດສາດ ຮ່າໂນ່ຍ ແລະ ຮອງປະທານ ໂຮງໝໍມະຫາວິທະຍາໄລຮ່າໂນ່ຍ.

 • Pieter van den Hombergh

  “ເລີ່ມແຕ່ຕອນເປັນນັກສຶກສາໃນປີ 1968 ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ນຊົມວຽກງານຂອງອົງການ MCNV. ຫຼັກຈາກການເຮັດວຽກໃນປະເທດເຄນຢາ ແລະ ຕໍ່ມາເປັນທ່ານໝໍຄອບຄົວ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສຸມໃສ່ດ້ານການຢາທົ່ວໄປ ສຳລັບ ການຮັກສາສຸຂະພາບໃນອາຟຼິກາ. ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປປະເທດວຽດນາມ, ຈີນ ແລະ ພະມ້າ ຫຼາຍຄັ້ງ ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງວ່າ ອົງການ MCNVກຳລັງມີການພັດທະນາທີ່ໜ້າສົນໃຈ. ຫຼັກການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຄວາມສະເໝີພາບກັນ, ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ການໃຫ້ເຂົ້າມີສ່ວນຮ່ວມ ເປັນສິ່ງທີ່ດຶງດູດນັກສົ່ງເສີມໂດຍທົ່ວໄປ. ສຳລັບ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານເຊັ່ນນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະລົງມືເຮັດ.” ກ່າວໂດຍທ່ານ ພີເທີ ຟານ ເດນ ໂຮມເບີກ (Pieter van den Hombergh), ທີ່ປຶກສາການຢາທົ່ວໄປ, ອະດີດນັກສົ່ງເສີມທົ່ວໄປ ແລະ ທ່ານໝໍພະຍາດເຂດຮ້ອນ.

 • Marijke Postma

  “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊື່ນຊົມອົງການ MCNV ມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຍ້ອນການຮ່ວມມືທີ່ມີມາຍາວນານກັບປະເທດ ສສ ວຽດນາມ ບວກກັບ ຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ຄຸນຄ່າໃນແຜນງານຂອງອົງການດັ່ງກ່າວ. ຈຸດສຸມຂອງອົງການ MCNV ທີ່ສຸມໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຄົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ ສຳລັບ ຂ້າພະເຈົ້າເຊິ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ ຕ້ອງການອຸທິດເຫື່ອແຮງຂອງຕົນເອງໃສ່ຢູ່ແລ້ວ.” ທ່ານ ມາຣິເກ ໂພດສ໌ມາ ຣູດເທັນໂບເວນ (Marijke Postma-Rustenboven) ເປັນສະມາຊິກຄະນະກຳມະການລະດັບພາກພື້ນຂອງອົງການ Humanitas ແລະ ເຮັດວຽກໃນການພັດທະນາອົງການຈັດຕັ້ງ ຢູ່ໃນປະເທດຮອນແລນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

 • Mattijs Smits

  “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອາໄສຢູ່ປະເທດລາວ, ໄທ ແລະ ວຽດນາມ ເປັນເວລາຍາວນານ ແລະ ໄດ້ມີການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈຢູ່ທີ່ນັ້ນ ໂດຍສະເພາະໃນຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບພະລັງງານ, ສະພາບອາກາດ ແລະ ການພັດທະນາ. ອົງການ MCNV ມີຮູບແບບການພັດທະນາຢູ່ໃນພາກພື້ນ ທີ່ເນັ້ນໃສ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນ ແບບປະສົມປະສານ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າມັກຫຼາຍ.” ກ່າວໂດຍທ່ານ ແມັດທິດສ໌ ສະມິດສ໌ (Mattijs Smits), ອາຈານສອນດ້ານນະໂຍບາຍສິ່ງແວດລ້ອມ, ມະຫາວິທະຍາໄລວາເກນນິນເກນ (University of Wageningen)

 • Wim Welbers

  “ໃນນາມເປັນທີປຶກສາ ສຳລັບ ອົງການ Global Initiative on Psychiatry (GIP) ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນແຜນງານການປ່ຽນແປງໃນພັນທະມິດຕາເວັນອອກ ແລະ ມັນເປັນໂອກາດທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮູ້ຈັກກັບ ອົງການ MCNV. ພາລະກິດຂອງອົງການ MCNV ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ, ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ອາຫານທີ່ປອດໄພ ແລະ ການຮັກສາສຸຂະພາບ (ຈິດ). ຄວາມເຂົ້າໃຈແຈ້ງ ແລະ ແຮງຈູງໃຈ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ ແມ່ນຖືກຕ້ອງຢ່າງຊັດເຈນກັບວຽກພາກສະໜາມຂອງອົງການ MCNV ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຕ່າງໆທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນ. ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງອົງການ MCNV.” ກ່າວໂດຍທ່ານ ວິມ ເວລເບີສ໌ (Wim Welbers), ຜູ້ຈັດການການຮັກສາສຸຂະພາບຈິດ ອົງການ GGZ.