Sociale integratie

Steun aan vrouwen die leven met HIV/AIDS

Vanaf de jaren negentig is de HIV/AIDS epidemie een van de grootste problemen van de Vietnamese volksgezondheid. Tegen het einde van 2015 leefden er 227.000 mensen met HIV, terwijl meer dan 75.000 mensen aan AIDS zijn overleden. Naar schatting komen er jaarlijks 14.000 nieuwe gevallen van HIV bij.

In de twaalf jaar dat MCNV op het gebied van HIV/AIDS heeft gewerkt, heeft het een aanzienlijke bijdrage geleverd door in zeven noordelijke provincies van Vietnam de zogeheten Zonnebloemen, gemeenschapsorganisaties voor vrouwen die leven met HIV, op te zetten en te ondersteunen. Het programma heeft bijgedragen aan het verbeteren van toegang tot gezondheidsdiensten dankzij een versterkt verwijzingssysteem.

Resultaten

In 2004 is een groep van vrouwen met HIV opgezet met steun van MCNV. Het doel was om ervoor te zorgen dat zwangere vrouwen toegang kregen tot informatie en medicijnen die de overdracht van HIV van moeder naar kind konden helpen voorkomen. De eerste pilot was een succes en dankzij de gulle bijdrage van de Nederlandse ambassade werd het programma tussen 2006 en 2009 uitgebreid naar drie provincies. In de derde fase zijn de resultaten verstevigd en is het model aangepast om te voldoen aan de behoeften van mensen die in afgelegen bergachtige gebieden wonen. Nu bestrijkt het programma zeven provincies en steunen de Zonnebloemgroepen meer dan 1500 door HIV/AIDS getroffen vrouwen en hun families.

De Zonnebloemen helpen de vrouwen om obstakels te overwinnen zodat ze een actief en zinvol leven kunnen leiden. De vrouwen krijgen begeleiding en zorg thuis en in het ziekenhuis, steun bij het verkrijgen van een stabiel levensonderhoud, hulp bij onderwijs voor de kinderen en contact met de gemeenschap om het stigma en discriminatie te verminderen. Al meer dan 12 jaar toont het programma aan dat wanneer vrouwen die leven met HIV samenwerken, hun zelfvertrouwen en zelfbeeld verbeteren, zodat ze krachtiger kunnen opkomen voor veranderingen en ontwikkelingen.

Vanaf 2012 is het netwerk van de Zonnebloemen onafhankelijker geworden, met zijn eigen bestuur op nationaal niveau en leiders van iedere afzonderlijke provinciale groep. De Zonebloemen blijven zich inzetten voor het verbeteren van de toegang tot zorg, het genereren van inkomen, maandelijkse bijeenkomsten, roulerende fondsen en vele ondersteunende evenementen. Meer dan 1100 vrouwen die met HIV leven bezoeken de maandelijkse bijeenkomsten. Door hun slechte gezondheid kunnen veel leiders van de Zonnebloemen niet lang bijdragen aan hun groep, waardoor er telkens wordt gezorgd voor nieuwe leiders van de groepen en netwerken.

Daarbij zorgt MCNV voor een ziektekostenverzekering voor alle leden van de Zonnebloemgroepen. Het programma verzorgt ook levendige trainingen om vaardigheden en kennis te vergroten voor Zonnebloemen en hun familieleden. Heel bijzonder is de coaching voor grootouders bij het opvoeden van hun verweesde kleinkinderen. Ook kregen leden van de Zonnebloemgroepen trainingen in Hepatitis C preventie, in ARV therapie en in het hoeden van varkens.

De toekomst

In de komende jaren zal MCNV technische en enige financiële ondersteuning blijven bieden om de Zonnebloemen te versterken, zodat ze als onafhankelijke ‘community based’ organisatie continu hulp kunnen geven aan vrouwen die met HIV leven.

Read more

Innovatieve Communicatie Methoden (LICM)

Achtergestelde groepen in Laos en Vietnam, zoals mensen met een handicap, ouderen, mensen met HIV/AIDS en LGBT zijn vaak verlegen, hebben de neiging zichzelf te stigmatiseren en moeite om voor zichzelf op te komen. Zij twijfelen vaak aan zichzelf en vinden het moeilijk om een gesprek aan te gaan met anderen.

Onze aanpak

Om de achtergestelde groepen te helpen hun verlegenheid te overwinnen en hen aan te moedigen meer contact aan te gaan met de buitenwereld, heeft MCNV geëxperimenteerd met de toepassing van Innovatieve Communicatie Methoden (ICM). ICM zijn creatieve communicatie stijlen, zoals toneel, schaduwspel, het componeren en zingen van volksmuziek, participerende video’s en poppenspel.

Deze experimenten waren zo succesvol dat MCNV heeft besloten om ICM vaker in te zetten. ICM wordt nu gebruikt bij bewustwordingscampagnes op het gebied van gezondheid en bij politieke lobby’s voor aanpassing van beleid op bijvoorbeeld het gebied van Seksuele en Reproductieve Gezondheid & Rechten. In Vietnam is vooral veel gebruik gemaakt van toneel, schaduwspel, poppenspel en participerende video’s.

Resultaten

Het gebruik van ICM heeft de sociale status verbeterd van de mensen in de dorpen die werken aan gezondheidszorg (Village Health Worker Association-VHWA) en de maatschappelijk organisaties (CBO) waarmee zij samenwerkten. De organisaties waren beter in staat hun boodschappen zelfbewust en met trots uit te dragen. In 2015 haalden gehandicapten organisaties en organisaties voor ouderen uit de provincie Quang Tri, maar liefst 30.000 euro op door allerlei evenementen te organiseren. Ze maakten hierbij gebruik van ICM als toneel en zang. Dankzij deze financiering zijn de organisaties in stat om hun activiteiten binnen hun gemeenschap voort te zetten. ICM heeft ook een succesvolle bijdrage geleverd aan lobby en advocacy. Een voorbeeld zijn de ouderenorganisaties in de provincie Quang Tri. Zij hebben lobby evenementen georganiseerd (toneeluitvoering) en hierdoor hun budget kunnen verhogen.

 

De Toekomst

In 2017 heeft MCNV subsidie gekregen van OXFAM/NOVIB en HIVOS om ook in Laos te experimenteren met het gebruik van ICM. In een eenjarig project dat loopt tot februari 2018 gaat MCNV drie kwetsbare jongeren groepen bijstaan bij de productie van theater en video. MCNV leert hen om deze producties te gebruiken voor het organiseren van evenementen en lobby campagnes op het gebied van reproductieve gezondheid. De kwetsbare groepen waarmee MCNV samenwerkt zijn: meisjes die werken in textiel fabrieken in Vientiane, lesbische, homoseksuele en transgender jongeren en gehandicapte jongeren uit de provincie Savannakhet.

 

Read more

Versterken van de positie van vrouwen

Het versterken van de positie van vrouwen is een multidimensionale ontwikkeling, die het voor vrouwen mogelijk maakt om controle te krijgen over hun eigen leven en toekomst.

Read more

Gehandicapten

Bijna 8% van de Vietnamese bevolking leeft met een handicap en daarvan woont driekwart op het platteland.

Read more

Ontwikkeling van maatschappelijk draagvlak

MCNV werkt in toenemende mate samen met burgersamenlevingsorganisaties. De burgersamenleving, ook wel het grote publiek, maakt geen deel uit van de overheid of de markt.

Read more