MCNV is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U kunt deze informatie terugvinden op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken (gebruik de zoektermen medisch en Amsterdam).

Iedere ANBI is verplicht om de volgende gegevens op de website te publiceren:

Algemene en contactgegevens:

Stichting Medisch Comité Nederland-Vietnam is opgericht op 18 november 1968.
De statuten zijn op 29 december 2014 voor het laatst gewijzigd, inschrijfnummer 20141230.
Het inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel (KvK): 411.98.048.

Het RSIN nummer van de belastingdienst: 0028.56.475.

Het adres: Weteringschans 32, 1017 SH Amsterdam.

Telefoonnummer: 020-6270411, e-mail: info(at)mcnv.nl

MCNV heeft een directeur-bestuurder (vacature) en een Raad van Toezicht:

 • Marijke Postma (voorzitter)
 • Pieter van den Hombergh (vice voorzitter)
 • Hendrik van de Ruit
 • Mattijs Smits
 • Agnes Gebhard

Beleidsplan

MCNV heeft een strategic plan 2017-2021 (Engelstalig), waarin de richting van MCNV in de komende jaren staat beschreven.

Beloningsbeleid

In het bestuursverslag 2017 van het MCNV staat het beloningsbeleid beschreven. Op pagina 12 staat beschreven dat de directeur een bezoldiging ontvangt, in bijlage B-2 op pagina 39 is dit nader gespecificeerd. De Raad van Toezicht ontvangt geen beloning, zoals eveneens te lezen is op pagina 12. Tot slot staan op pagina 16 de maximale bruto salarissen van de Nederlandse medewerkers weergegeven. Op pagina 17 staan de maximale netto salarissen van de medewerkers in Vietnam en Laos. De meeste medewerkers verdienen minder dan het maximale salaris. Op pagina 60-61 van de jaarrekening staan de beloningen van bestuur en raad van toezicht vermeld volgens de WNT. De salarissen in Nederland zijn gerelateerd aan de CAO Welzijn. De salarisschalen in Vietnam en Laos zijn gerelateerd aan de salarissen van andere internationale NGO’s actief in deze landen.

Doelstelling

Conform artikel 3 van de Statuten heeft de Stichting ten doel: a) bij te dragen aan de verbetering van de leef- en gezondheidssituatie van bevolkingsgroepen in een achterstandspositie in lage en midden inkomenslanden met speciale aandacht voor Vietnam en Zuidoost Azië; met name voor de mensen, die (nog) niet profiteren van de economische ontwikkelingen en veelal wonen in de bergen en ver afgelegen gebieden; b) het geven van informatie in Nederland- in de meest ruime zin van het woord- over Vietnam en andere betreffende landen in Zuidoost Azië.

Verslag van de uitgevoerde activiteiten

In hoofdstuk 2, pagina 7 van het bestuursverslag 2017 staat een beschrijving van de programma’s van MCNV in 2017. Hierin staat welke doelen er zijn gesteld en welke activiteiten zijn uitgevoerd om deze doelen te bereiken.

Financiële verantwoording

Vanaf pagina 43 staat de jaarrekening 2017 van MCNV weergegeven, waarin de inkomsten en uitgaven worden verantwoord.

Codes en Richtlijnen

Binnen MCNV worden de volgende codes en richtlijnen gehanteerd:

 • Regels vanuit de wetgeving voor privacy, voortkomend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming W, zie MCNV’s privacy policy.
 • Gedragscode van brancheorganisatie Partos. Voor Partos is de organisatiekwaliteit van lidorganisaties een belangrijk aandachtspunt, vooral vanwege de relatie met de effectiviteit en doelmatigheid, maar ook met het oog op het publieksvertrouwen in de sector. In de gedragscode, worden de waarden weergegeven volgens welke de lidorganisaties willen handelen. MCNV heeft deze gedragscode ondertekend. Als u een klacht heeft ingediend als belanghebbende bij het werk van MCNV en deze klacht is niet naar tevredenheid afgehandeld, dan kunt u bij Partos een klacht indienen. In de nalevingsprocedure lezen hoe en waar u een klacht in kunt dienen.
 • Regels vanuit het CBF-keur voor goede doelen, zoals regels voor goed bestuur, voor doelmatige besteding van middelen en voor verantwoording in Jaarverslag en Jaarrekening. De Code Goed Bestuur is sinds 2007 opgenomen in het CBF-keurmerk. De code gaat over het besturen van goede doelen, het houden van toezicht, het afleggen van verantwoording en een goede omgang met alle belangrijke relaties van het goede doel.
 • Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
 • Regeling beloning directeuren van goede doelen.
 • Richtlijn financieel beheer van goede doelen.
 • Bestuursreglement.
 • Reglement Raad van Toezicht.