nutrition|food security

Gezonde voeding, sterke vrouwen en gelijke kansen

Nieuwe plannen om het voedingsprogramma kracht bij te zetten

In Nong en Sepone, twee gemeenten in de provincie Savannakhet is er de laatste jaren hard gewerkt aan het verbeteren van de voedselsituatie en voedselzekerheid. Met steun van partners en donateurs kwamen er groentetuinen, kippen en visvijvers, schoolkantines en voorlichting over gezonde voeding voor zwangere vrouwen en moeders.

schooltuin

Deze structurele veranderingen hebben een positieve invloed op de positie van meisjes en jonge vrouwen. Volgens de traditionele rolverdeling zorgen de dochters voor de jongere kinderen en werken vrouwen op het land. Mannen nemen vrijwel alle beslissingen, ook over voeding. Als vrouw je mening geven of iets leren voor je toekomst, wordt vaak niet geaccepteerd. Daardoor blijft de positie van vrouwen in dit arme, afgelegen gebied kwetsbaar en blijven ze afhankelijk van hun man.

600 vrouwen en meisjes

MCNV heeft een plan gemaakt om 600 vrouwen en meisjes uit tien dorpen in Sepone extra steun te geven op het gebied van organisatie en ondernemerschap. De vrouwen leren welke gewassen geschikt zijn, wanneer te planten en oogsten en te verkopen op de markt. Ze mogen meebeslissen over financiële zaken zoals de aankoop van mest, zaden en vissenvoer. Het geeft de vrouwen zelfvertrouwen en een plek in de gemeenschap. De mannen worden bij het programma betrokken om te ervaren dat het gezin en specifiek voeding een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

Veel meisjes uit de dorpen in Sepone gaan nu niet naar school omdat ze voor hun jongere broertjes en zusjes moeten zorgen. Hierdoor missen ze de mogelijkheid om te leren lezen, schrijven en rekenen. We hopen met dit programma verandering te brengen in de situatie, zodat meisjes naar school kunnen om te leren en zich te kunnen ontwikkelen.

Het programma zal bijdragen aan goede voeding voor zwangere vrouwen en hun kinderen, maar vooral aan het versterken van jonge meisjes en vrouwen, die door scholing en meer kennis een gezonde en gelijkwaardige toekomst tegemoet kunnen zien. Daar willen we samen met u voor gaan!

Heel erg bedankt voor uw (extra) bijdrage!

Sivone Mouanaotou

MCNV Programmamanager in Laos

Read more

CANTEEN case studies gepresenteerd in afsluitende workshop

Afgelopen december is het project CANTEEN in het district Nong in Laos afgesloten met een workshop waaraan bijna alle partners deelnamen: MCNV, EU, provinciale en lokale autoriteiten. Helaas was het vanwege COVID-19 maatregelen niet mogelijk dat delegaties van subsidiegever AFAS Foundation en MCNV naar Nong reisden om bij de workshop aanwezig te zijn.

Read more

Dromen van een leven zonder honger

De voedingsprogramma’s in Phu Yen en Savannakhet in een notendop

we helpen dorpelingen om voedingsrijke gewassen te verbouwen op een stuk land naast hun huis. We leren moeders hoe ze de nieuwe groenten kunnen klaarmaken. De kleinsten krijgen op school of speelplaats elke dag een voedzame maaltijd en we adviseren over schoon drinkwater en hygiëne. Ook is er extra begeleiding voor zwangere vrouwen en pasgeboren kinderen. We vragen uw steun om honger in deze dorpen voorgoed uit te bannen, onze droom! Met € 25.000 kunnen we dit jaar in beide landen doorgaan met kleine, maar structurele verbeteringen in de bestaanszekerheid van de dorpsbewoners.

Dank u voor uw (extra) donatie!

Read more

Betere voeding door samenwerking (CANTEEN)

Achtergrond

De verbetering van voeding en voedselveiligheid blijven prioriteiten van MCNV in Laos, vooral in gebieden waar etnische minderheden wonen. Voeding en voedselveiligheid zijn nauw verbonden en vereisen een multisectorale aanpak, zoals aangegeven in het achtste nationale sociaaleconomische ontwikkelingsplan van de overheid van Laos, waarin staat:“Voeding is een van de sectoren die voor grote uitdagingen staat, aangezien ze geassocieerd wordt met verscheidene sectoren zoals veiligheid, beschikbaarheid en consumptie. Een effectieve samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid zal nodig zijn tussen de betrokken organisaties in de sectoren gezondheid, educatie, landbouw, milieu, industrie en handel, enzovoort[1 ]”.

MCNV’s aanpak

In Laos is MCNV recent gestart met het CANTEEN programma (Collaboration and Networking to Enhance Education and Nutrition). Dit programma duurt 4,5 jaar (van januari 2017 tot juni 2021) en wordt voor 75% gefinancierd door de EU. Het is bedoeld om de samenwerking tussen burgersamenlevingsorganisaties en lokale autoriteiten te versterken en heeft de volgende twee specifieke doelen:

 1. Het opbouwen van de capaciteiten van tenminste 6 lokale autoriteiten, 1 non-profit organisatie en 20 dorpsontwikkelingscomités om samen te werken bij het leveren van diensten ter verbetering van voedselveiligheid, voeding en het algehele welzijn van meer dan 6000 mensen uit etnische minderheden in twintig afgelegen hooglanddorpen in het Nong district van de provincie Savannakhet.
 2. Het versterken van de capaciteiten in beleidsdialogen en het bevorderen van participatie, transparantie en aansprakelijkheid in multisectorale partnerschappen, om het toepassen van succesvolle modellen aan te moedigen en de betrokkenheid van burgersamenlevingsorganisaties bij ontwikkelingsprocessen te vergroten.

CANTEEN werkt nauw samen met CODA (een Laotiaanse non-profit organisatie) en het gezondheidsdepartement van de provincie Savannakhet om samenwerking te bevorderen tussen verschillende lokale autoriteiten en dorpsorganisaties in het Nong district om de voeding en de voedselveiligheid te verbeteren, zowel op dorps- als op districtsniveau. De ervaringen en lessen die worden geleerd van deze samenwerking zullen gedeeld worden met andere belanghebbenden die werken aan de verbetering van voeding en voedselveiligheid in Laos, op provinciaal en nationaal niveau.

Verwachte resultaten

Het CANTEEN programma zal een scala aan activiteiten ondersteunen om de volgende resultaten te bereiken:

Verwacht resultaat 1.1: versterkt vermogen van de verschillende partijen om relevante en effectieve voedingsdiensten te leveren aan gemarginaliseerde en kwetsbare mensen, met name vrouwen en kinderen. We zullen dit bereiken door middel van de volgende kernactiviteiten:

 • het gedetailleerd inventariseren van de behoeften van de verschillende deelnemende partijen
 • het ontwikkelingen van leertrajecten voor de betrokken partijen
 • het opzetten van een multisectoraal coördinatiemechanisme op regionaal niveau
 • het ondersteunen van regelmatige regionale coördinatie (kwartaalplanning en -evaluatie)
 • het organiseren van cursussen voor trainers op sleutelposities
 • het organiseren van roll-out trainingen voor verschillende groepen deelnemers (bijvoorbeeld voor stafleden van lokale autoriteiten, dorpsontwikkelingscomités en dorpsgroepen)
 • het opzetten en uitvoeren van een microkredietprogramma om de deelnemende dorpsontwikkelingscomités bij hun werk te helpen
 • het ondersteunen van de ontvangers van microkredieten bij het ontwikkelen, implementeren, monitoren en evalueren van voorstellen/actieplannen.

Verwacht resultaat 1.2: Vermindering van ondervoeding en voedselonzekerheid in de betreffende dorpen door een convergerende aanpak die belangrijke partijen in de verschillende sectoren bij elkaar brengt. Dit zal worden bereikt door de volgende activiteiten:

 • het versterken van tuinier-activiteiten op scholen
 • het ondersteunen van onderwijs op school over voeding en hygiëne, en dat in verband brengen met schooltuinen en huistuinen.
 • studies over voedingssensitieve landbouw
 • het ondersteunen van voedingssensitieve landbouwactiviteiten
 • het opzetten van vrouwen- en zorggroepen in dorpen
 • het bevorderen van gedragsverandering op het gebied van voeding voor moeder en kind, bijvoorbeeld bij zwangerschap, borstvoeding en kindervoeding
 • het versterken van activiteiten om kinderondervoeding tegen te gaan (het bijhouden van de groei, vitamine A supplementen, ontwormen etc.)

Verwacht resultaat 2.1: een verbeterd institutioneel klimaat voor de betrokken partijen, met sterkere netwerken die beter in staat zijn om te pleiten voor een duurzame aanpak, daarbij gebruik makend van resultaten van acties. Kernactiviteiten voor dit verwachte resultaat zijn onder andere:

 • onderzoek naar de huidige situatie van voeding en voedselveiligheid in de 20 dorpen
 • het ondersteunen van multisectorale rondetafelgesprekken op districts- en provinciaal niveau
 • het deelnemen van autoriteiten en burgergemeenschapsorganisaties in workshops en vergaderingen die betrekking hebben op nationale en provinciale sociaaleconomische ontwikkeling en voeding
 • het documenteren van ervaringen met projecten en het maken van rapporten in verschillende vormen (video’s, beleidsstukken, casestudies) voor breder gebruik
 • het organiseren van uitwisselingsprogramma’s, zowel binnen Nong als daarbuiten.

1] The Five Year National Social Economic Development Plan VIII – 2016 – 2020: part I: 7th NSEDP 2011-2015: achievement and lessons learned. Lao PDR.

Read more