Các chương trình gây quỹ trước đây

Hoạt động trị liệu cho người khuyết tật

Gây quỹ mùa thu: Bản tin MCNV 2016-03 (tiếng Hà Lan)

Trong bản tin mùa Thu 2016 này, chúng tôi kêu gọi sự đóng góp của các quý vị để xây dựng một chương trình đào tạo chuyên nghiệp cho những chuyên gia hoạt động trị liệu ở Việt Nam. Mỗi chuyên gia hoạt động trị liệu sẽ giúp cho người khuyết tật có thể độc lập trong các hoạt động ở nhà cũng như ở nơi làm việc. Đây sẽ là một bước tiến quan trọng giúp cho rất nhiều người ở Việt Nam.

Chúng tôi mong đợi sự hỗ trợ của quý vị cho dự án đặc biệt này!