Tin tức

Hội thảo xây dựng Khung chương trình đào tạo chuyên ngành Âm ngữ trị liệu Trình độ Thạc sỹ

Trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022, thông qua Dự án DISTINCT của tổ chức VietHealth, MCNV được nhận tài trợ từ tổ chức USAID để tiến hành Dự án Phát triển đào tạo Âm ngữ trị liệu tại (ANTL) Việt Nam. Dự án này nhằm mục đích góp phần thiết lập nền tảng vững chắc cho công tác phát triển đào tạo ngành ANTL tại Việt Nam một cách có hệ thống. Đại học Y Dược Tp. HCM và Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tham gia Dự án với tư cách là hai đối tác thực hiện của Dự án. Tổ chức Trinh Foundation Australia (TFA) tham gia với tư cách là Tư vấn chuyên môn cho Dự án.

Trong thời gian từ 13 đến 15/12/2017, tại Tp. HCM, với sự hỗ trợ  về chuyên môn từ tổ chức The Tring Foundation Australia, MCNV và Đại học Y Dược Tp. HCM đồng tổ chức hoạt động “Hội thảo xây dựng Khung chương trình đào tạo chuyên ngành Âm ngữ Trị liệu (ANTL) trình độ Thạc sỹ tại Việt Nam”. Mục đích của Hội thảo là xây dựng khung chương trình đào tạo và Kế hoạch đào tạo chuyên ngành ANTL trình độ Thạc sỹ phù hợp với bối cảnh ở Việt Nam.