Videos

Cổng trường mở ra

Đây là một cuốn phim tài liệu ngăn về giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật ở Cao Bằng. Trung tâm Phục hồi Chức năng và Giáo dục Hòa nhập cho trẻ khuyết tật đang ngày càng mở ra nhiều cơ hội giáo dục cho trẻ khuyết tật.