tin tức|Các ấn phẩm

Áp dụng các thực tiễn về hòa nhập

MCNV, Global Initiative on Psychiatry, và World Granny vừa xuất bản cuốn sách “Áp dụng các thực tiễn về Hòa nhập”

Download tài liệu tại đây

Các câu chuyện về phát triển hòa nhập đang diễn ra tại Georgia, Lao PDR, Sri Lanka, Tajikistan và Việt Nam đã được ghi chép lại.

Các trưởng nhóm cộng đồng, cán bộ chính quyền địa phương và các cán bộ phi chính phủ của năm nước tham gia vào chương trình TEA đã viết nên cuốn sách này với các nghiên cứu tình huống trên nền tảng lý thuyết. Cuốn sách chứa các kinh nghiệm quý báu và những bài học kinh nghiệm về thực tiễn của phát triển hòa nhập đối với các nhóm bị lề hóa. Tài liệu này sẽ rất hữu ích đối với các nhà hoạch định chính sách, những người thiết kế chương trình, các chính quyền địa phương, những người làm phát triển và trưởng nhóm cộng đồng.

Post a comment