Phát triển hoà nhập

Các chủ điểm quan trọng trong hoạt động của MCNV

 1. Sự phối hợp giữa các bên tham gia
  Trong mọi chương trình và dự án, chúng tôi luôn chú ý đến vai trò và sự tham gia của các ban ngành liên quan ở các cấp khác nhau. Chúng tôi gắn công việc của mình với mạng lưới hợp tác giữa các bên liên quan, trong đó các bên đều có thể phát huy được các thế mạnh của mình.
 2. Nâng cao vai trò và vị thế của các tổ chức xã hội 
  Chúng tôi duy trì mối quan hệ với các tổ chức hội, nhóm ở cộng đồng và giúp họ gắn kết và học hỏi lẫn nhau. Chúng tôi cũng hợp tác với những cơ quan Nhà nước và ngoài Nhà nước muốn góp phần tạo ra những thay đổi tích cực cho các hội, nhóm ở cộng đồng. Chúng tôi xây dựng năng lực cho các bên trong một số lĩnh vực như vận động gây quỹ, cùng tham gia lập kế hoạch, giám sát, nghiên cứu can thiệp, vận động chính sách hỗ trợ, đồng thời giúp họ phát huy những tiềm năng và thế mạnh của mình.
 3. Xây dựng và chia sẻ tri thức
  Những can thiệp của MCNV có thể đem lại những giải pháp mới mẻ và phù hợp với bối cảnh của địa phương trong việc giải quyết các vấn đề của cộng đồng, đồng thời giúp các bên tham gia tăng cường phối kết hợp để mang lại cơ hội thay đổi cho các nhóm chịu nhiều thiệt thòi nhất trong xã hội. MCNV tài liệu hóa và chia sẻ các kết quả can thiệp dưới nhiều hình thức khác nhau như báo cáo, bài viết, phim ảnh hay trình bày chia sẻ ở các cuộc họp, hội thảo, hội nghị. Chúng tôi cũng thu thập các bằng chứng mang tính học thuật thông qua các nghiên cứu, khảo sát được thực hiện hàng năm bởi các nghiên cứu sinh từ các trường đại học ở Hà Lan, Lào và Việt Nam.
 4. Giới
  MCNV cam kết tôn trọng bình đẳng giới và nữ quyền. Chúng tôi ý thức được tầm quan trọng của bình đẳng giới trong giảm nghèo, cải thiện chất lượng cuộc sống, hướng đến tăng trưởng kinh tế hòa nhập và bền vững. MCNV khuyến khích và hỗ trợ bình đẳng giới bằng cách chú trọng và lồng ghép các vấn đề về giới trong thiết kế các chương trình, dự án. Chúng tôi cũng đánh giá các kết quả tác động về giới, chẳng hạn như tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ giáo dục, y tế, nước sạch, vệ sinh và hạ tầng cơ bản cho phụ nữ và trẻ em gái.
 5. Phát huy sự làm chủ
  Để đảm bảo rằng các nhóm chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội có thể hưởng lợi và duy trì bền vững các mô hình can thiệp, chúng tôi luôn chú ý đến việc phát huy khả năng và vai trò làm chủ của họ và các bên liên quan. Thiết kế chương trình, dự án của MCNV luôn gắn liền với hệ thống hiện hành của Nhà nước, đồng thời khởi xướng những giải pháp nhằm giúp các nhóm chịu nhiều thiệt thòi có thể tham gia nhiều hơn vào quá trình ra quyết định, giúp các tổ chức của họ đáp ứng nhu cầu của thành viên một cách tốt hơn.
 6. Hiệu quả về chi phí
  Các chương trình, dự án của MCNV luôn chú ý đến tính hiệu quả về chi phí để có thể duy trì bền vững và nhân rộng ở những nơi khó khăn về nguồn lực.

Hãy nhắp chuột vào một trong những lĩnh vực trên đây để xem khái quát tổng quan về các chương trình.