MCNV cam kết sẽ luôn cùng hợp tác với các tổ chức và người dân hướng tới giải quyết những vấn đề phát triển một cách sáng tạo. Chúng tôi sẽ sử dụng các cơ hội và công nghệ như là thúc đẩy việc sử dụng mạng xã hội để chia sẻ kiến thức, vận động chính sách và sử dụng các giải pháp điện tử đối với sức khoẻ.

Trong giai đoạn này, chúng tôi sẽ chú trọng nhiều hơn vào sưh hoà nhập xã hội khi khoảng cách giữa người giàu và nghèo ở các nước đang ngày càng sâu sắc. MCNV sẽ tăng cường các hoạt động để cải thiện hơn nữa Sức khoẻ sinh sản và tình dục cũng như sức khoẻ tinh thần bởi đây là những vấn đề nóng trong nhóm trẻ vị thành niên và nhóm dễ bị tổn thương ở Đông Nam Á. Khái niệm sức khoẻ không chỉ có ý nghĩa về tình trạng thể chất nữa mà còn bao gồm yếu tố tinh thần như điều kiện sống ở các thôn bản, nơi người dân được sống trong một môi trường an toàn và chia sẻ trách nhiệm với những hàng xóm của mình.

MCNV cũng cam kết sẽ tiếp tục hướng tới nâng cao sức chống chịu của các nhóm dễ bị tổn thương thông qua các hoạt động hỗ trợ người dân thích ứng với biến đổi khí hậu, cải thiện sinh kế và làm ăn. Để thực hiện được điều này, chúng tôi sẽ tập trung hợp tác với các tổ chức dân sự xã hội, các đối tác chính phủ và doanh nghiệp ở Đông Nam Á cũng như ở các khu vực khác.