Tầm nhìn

Chúng tôi hướng đến một thế giới mà ở đó, tất cả mọi người đều được hỗ trợ để phát triển tối đa các giá trị cá nhân và địa vị xã hội

Sứ mệnh

Chúng tôi hỗ trợ các nhóm chịu nhiều thiệt thòi ở các nước Đông Nam Á  tiếp cận được các nguồn lực và dịch vụ một cách bình đẳng và bền vững  để cải thiện tình trạng sức khỏe và sự hòa nhập xã hội của họ.