In spite of the overall global economic growth, a large amount of people does not yet benefit from this increased wealth and prosperity. They are structurally excluded from the opportunities and benefits that increased wealth could bring, if divided differently within their societies, and are severely discriminated against. The international concern about the growing disparities within nations is expressed in the ‘Leave No One Behind’ commitment in the Sustainable Development Goals (SDG’s). MCNV contribute with programs and partnerships to a more inclusive society in which all people have equal chances of maximum physical, mental and social well-being.

Tầm nhìn

Chúng tôi hướng đến một thế giới mà ở đó, tất cả mọi người đều được hỗ trợ để phát triển tối đa các giá trị cá nhân và địa vị xã hội

Sứ mệnh

Chúng tôi hỗ trợ các nhóm chịu nhiều thiệt thòi ở các nước Đông Nam Á  tiếp cận được các nguồn lực và dịch vụ một cách bình đẳng và bền vững  để cải thiện tình trạng sức khỏe và sự hòa nhập xã hội của họ.