Tin tức

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN TIẾP CẬN VỀ PHÒNG CHỐNG SUY DINH DƯỠNG TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI DỰA TRÊN CÁC GIẢI PHÁP NÔNG NGHIỆP KHU VỰC MIỀN NÚI TỈNH PHÚ YÊN

Ngày 7 tháng 7 năm 2017, MCNV tại Miền Trung và Sở y tế Phú Yên đã tổ chức hội thảo khởi động dự án Tiếp cận về phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi dựa trên các giải pháp nông nghiệp cho khu vực miền núi tỉnh Phú Yên giai đoạn 2017 – 2020 (Gọi tắt là Dự án NSA).  Hơn 30 thành viên tham gia hội thảo từ UBND tỉnh/huyện, ngành y tế và các ban ngành khác như Giáo dục, Nông nghiệp phát triển nông thôn cũng như phụ nữ của các cấp xã/huyện và tỉnh. Hội thảo nhằm: (i) Chia sẻ kinh nghiệm trong các dự án phòng chống suy dinh dưỡng dựa vào cộng đồng do MCNV hỗ trợ tại các huyện miền núi tỉnh Phú Yên; (ii) Giới thiệu tiếp cận cải thiện dinh dưỡng dựa trên các giải pháp nông nghiệp và định hướng hợp tác về phòng chống suy dinh dưỡng giữa MCNV và tỉnh Phú Yên giai đoạn 2017 – 2020. Dự án được chia thành 3 giai đoạn: (i) Nghiên cứu từ tháng 7/2017 đến tháng 6/2018; (ii) Can thiệp thí điểm từ tháng 7/2018 đến hết tháng 12/2019; (iii) Đánh giá, kết luận và đề xuất nhân rộng mô hình năm 2020.

Ông Đỗ Quang Trung – Phó Giám độc TTYT huyện Đồng Xuân trình bày các hoạt động dự án trong các năm qua.

Hội thảo đã thống nhất dự án triển khai nghiên cứu hồi cứu 2 xã có chương trình phòng chống SDD trẻ em dựa vào cộng đồng do MCNV hỗ trợ (Xuân Lãnh và Xuân Quang 2) và đối chứng với 2 xã Xuân Quang 1 và Phú Mỡ để tìm ra các can thiệp phù hợp để nhân rộng mô hình cho các xã miền núi tỉnh Phú Yên không chỉ Đồng Xuân mà còn ở Sơn Hòa và Sông Hinh.

Ông Nguyễn Hữu Từ – Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân chia sẻ ý kiến

Sau hội thảo Sở y tế sẽ thành lập nhóm hỗ trợ nghiên cứu tuyến tỉnh gồm các thành viên của ngành Y tế, ngành Giáo dục, hội Phụ nữ, ngành Nông nghiệp phát triển nông thôn và sở Kế hoạch đầu tư  để phối hợp với MCNV thực hiện các hoạt động của dự án.

Các thành viên tham gia chia sẻ ý kiến